کندز (206)

مطالب مشهور

سنگ تهداب ساختمان فاتحه خانه زنانه در مسجد شهرداری کندز…
کار ساخت و ساز یک چوک در مرکز کندز آغاز…
عبدالجبار نعیمی والی کندز با تعداد از بزرگان و جوانان…
پولیس کندز یک کارمند شرکت برشنا در کندز را هنگام…