فاریاب (134)

مطالب مشهور

به‌تعداد چهارصدوپنجاه‌وسه خانواده‌ی بی‌جاشده در فاریاب کمک‎های خوراکی و غیرخوراکی…
برای ۲۰ خانواده از بازمانده‌گان شهدا و مجروحین جنگ در…
هفده تن از مخالفان مسلح دولت در ولایت فاریاب کشته…
پنچ تن از طالبان مسلح در ولایت فاریاب کشته و…