بلخ (367)

خبر های تازه

فراغت ۲۰۰ قابله ازشعبۀ قابه‌لگی انستیتوت صحی حیاب بلخ

پنج شنبه, 24 حوت 1396 ساعت 13:46

نخستین دور فارغان شعبۀ قابله‌گی انستیتوت حیات بلخ امروزسند فراغت از این نهاد را بدست آوردند.

فراغت بیش ۸۰ تن از مرکز تعلیمی قول اردوی ۲۰۹ شاهین

پنج شنبه, 24 حوت 1396 ساعت 13:15

هشتاد‌ویک‌تن از منسوبین کندک کشف قول اردوی۲۰۹ شاهین بعد از فراگیری ۴ هفته آموزش‌های مسلکی و اجرای تطبیقات، صبح امروز با بدست آوردن سند فراغت از مرکزتعلیمی قول اردوی ۲۰۹ شاهین فارغ شدند.

پولیس بلخ ازآماده‌گی زنان پولیس برای تأمین امنیت نوروز خبرداد

چهارشنبه, 23 حوت 1396 ساعت 13:47

شیر‌جان درانی سخنگویی فرماندهی پولیس بلخ به بیان شمال گفت که پولیس اناثیه فرماندهی پولیس ولایت بلخ برای تأمین امنیت جشن نوروز در بخش‌های چگونگی تأمین امنیت، ایجاد ایست‌های بازرسی و کمربند‌ها آموزش دیده و آماده استند تا وظایف شان را در آستانۀ جشن نوروز به‌طور مسلکی انجام دهند.

کشف ۳۰ حلقه ماین ازسوی تیم ماین روبی لوای دوم قول اردوی ۲۰۹ شاهین

سه شنبه, 22 حوت 1396 ساعت 16:03

تیم‌های ماین روبی لوای دوم پیادۀ قول اردوی شاهین درعملیات زمستانی خالد ۹۶ مؤفق به کشف وخنثی سازی ۳۰ حلقۀ ماین شده اند.

مطالب مشهور

یک‌صدویک تن از نیروهای امنیتی، یک دورهٔ آموزشی را درمکتب…
شیر‌جان درانی سخنگویی فرماندهی پولیس بلخ به بیان شمال گفت…
معاون سخن‌گوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین از ادامۀ عملیات (البرز۲۳)…