برای بیشتر از یازده هزار زن در یک سال گذشته در بدخشان کمک رسانی شده است

برای بیشتر از یازده هزار زن در یک سال گذشته در بدخشان کمک رسانی شده است

یکی از مسوولان دفتر یوناما در بدخشان می‌گوید که در یک سال گذشته  یازده هزار وهفت‌صدوسی‌وشش زن در این ولایت از کمک‌های مستقیم نهادهای غیردولتی مستفید شده‌اند و این زنان یا کمک‌های امدادی دریافت کرده و یا در پروژه‌های انکشافی شامل کار گردیده‌اند.

داکتر محمد حکیم، از مسوولان دفتر یوناما در بدخشان می‌گوید که این زنان در هماهنگی با ریاست امور زنان و سایر نهادهای دولتی تحت پوشش برنامه‌های مختلف نهادهای بین‌المللی قرار گرفته و به آنان از طرق‌های مختلف کمک‌رسانی شده است.

او افزود که  دو هزار و هفت‌صدویک زن از طریق سازمان غذایی جهان کمک گرفته‌اند، یک هزار ویک‌صدوچهل زن از «میشن ایست»، نه‌صدوشصت زن از «کندربرگ»، سه هزار وهفت‌صدوپنجاه زن از طریق دفتر آغاخان کمک دریافته کرده و  دوهزار وهفت‌صدوسی‌وشش زن از طریق دفتر ناروی شامل برنامه‌های کار شده‌اند.

این درحالیست که شماری از زنانی که در بخش آموزش حرفه برای زنان دربدخشان کارمی‌کنند تأَکید می‌ورزند که باید نهادهای دولتی و غیردولتی  زنان را در بخش‌های آموزشی و تجارتی همکاری کنند.

 

 

خبرنگار: محمدشریف شایق

خواندن 294 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)