ریاست امور زنان

ریاست امور زنان که از واحد های دومی وزارت امور زنان در ولایت بلخ می باشد، درسال ۱۳۸۲ ایجاد وآغاز به فعالیت کرده است.
این اداره دارای مدیریت های آگاهی عامه و ارتقاء ظرفیت، حقوق، فرهنگی واجتماعی، پلان واحصائیه، باغ زنانه، مالی واداری، منابع بشری، خدمات محاسبه، انکشاف پروژه ها و اجرائیه بوده که امور آن ازسوی ۱۸ کارمند رسمی وقرار دادی به پیش برده میشود.
کاهش خشونت علیه زنان، ارتقاء ظرفیت زنان ودختران، ایجاد زمینه های کاری برای زنان، تقویۀ حضور زنان در جامعه، رشد صنایع دستی زنان، حل وفصل قضایای خانوادگی وغیره موضوعات مرتبط به زنان از مواردیست که ریاست زنان ولایت بلخ طی ۱۴ سال گذشته برای انجام آن تلاش ورزیده است.
ریاست زنان ولایت بلخ مکلف به انجام کدام کار ها می باشد؟
فعالیت های انجام شده تاکنون توسط این ریاست قناعت بخش است یاخیر؟
به چه اندازه به مشکلات زنان تا اکنون این ریاست رسیدگی کرده است؟
شما نیز میتوانید سوال های تانرا در این مورد با ما شریک بسازید
وقت نشر برنامه  روز سه شنبه از ساعت ۸:۰۰ الی ۹:۰۰ است و مهمان برنامه مسعوده مولوی زاده مدیر عمومی خدمات فرهنگی و اجتماعی زنان
شماره تماس: ۰۷۸۱۸۸۵۸۸۵