کار کرد های شاروالی

طرح قانون شاروالی ها به تاسی از حکم فقره سوم ماده یک صد و چهل و یکم قانون اساسی وضع و در شش فصل و چهل و چهار ماده ترتیب گردیده است.
عمده ترین اهداف این قانون را ایجاد اداره سالم شهری، تنظیم بهتر عرضه خدمات شهری برای ساکنین شهر، ترویج و تعمیم فرهنگ شهر نشینی، بهبود وضع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنین شهر، تامین و گسترش مشارکت ساکنین شهر، نهادهای جامعه مدنی و سکتور خصوصی در روند انکشاف و عرضه خدمات برای ساکنین شهر و تنظیم امور مربوط به تشکیل، وظایف، صلاحیت ها و امور مالی شاروالی تشکیل می دهد.
در کنار این مسوولیت ها اداره شاروالی شهر مزارشریف با درک از شرایط عینی جامعه در پرتو هدایات و در مطاقبت به طرزالعمل ها و قوانین نافذه کشور با طرح ها و نظریات مشخص خویش در راستای ارایه بهتر خدمات به شهروندان در این مدت کم کوشیده و آرزومند این است تا بتواند رضایت شهرواندان را بدست آورند.
این اداره طرح های را که بخاطر آسایش شهرواندان در پلان دارد و مورد تایید جلسه اداری ولایت بلخ نیز قرار گرفته قرار ذیل است:
 ایجاد تلویزون شهرداری برای اولین بار در سطح شاروالی ها،ایجاد سیستم( فنگر پرنت) و یا حاضری دیجیتالی برای پرسونل، ساختن بلاک های رهایشی در مناطق غصب شده پارک ها و ساختن ساحات سبز و میدان های ورزشی، طرح ایجاد استفاده بهینه از تولید کثافت به منظور تولید گاز، کود و برق برای شهروندان شهر مزارشریف، تنظیم و ایجاد سیستم انترنیتی ویدیو کنفرانسها از مرکز شاروالی با نواحی ده گانه و ادارات صالحه به منظور گزارش دهی و سیستم کنترول وسایط از راه دور در جریان وظایف، ایجاد سیستم دیجیتالی مالی و اداری به منظور شفافیت در اداره، ایجاد کمر بند سبز شهری به منظور حمایت از محیط زیست، طرح ایجاد مدیریت تجارتی به منظور جلب حمایت متشبیسین خصوصی
با این حال از مقرره شاروالی جدید در شهر مزارشریف بیشتر از یک سال میگذرد، کار کرد های عمده شاروالی در این مدت چی بوده؟
چه پلان های را روی دست دارند و برای عملی نمودن آنها چه راه کاری را در پیش گرفته اند؟
خواست و دیدگاه شما شهروندان  از اداره  شاروالی شهر مزارشریف چه بوده  نظریات تانرا با ما شریک بسازید.
مهمان برنامه: محترم محمد نصیر"عینی" رییس شاروالی شهر مزارشریف
وقت نشر برنامه: از ساعت ۸:۰۰ الی 9:30 صبح روز سه شنبه از رادیو بیان شمال، موج fm فریکانس ۸۸,۵
شماره تماس: ۰۷۸۱۸۸۵۸۸۵
تهیه کننده: حمیرا سعادت